Select Page

Centar za obuku

Centar za obuku Aerodromi Crne Gore AD osnovan je 2008 godineCentar za obuku je predmet kontinuirane kontrole Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i vazduhoplovnih kompanija koje saobraćaju na aerodromima Podgorica i Tivat. 

Djelatnosti Centra za obuku su: planiranje, organizovanje i sprovođenje stručnog osposobljavanja lica; izdavanje Potvrde o stručnoj osposobljenosti za lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu, i izdavanje Potvrde o završenoj obuci iz domena bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

Takođe, Centar već duži niz godina uspješno sarađuje sa centrima iz okruzenja.

Shodno Pravilniku o stručnom osposobljavanju lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu član 14 stav 5, Centar za obuku je dužan da na svojoj internet stranici objavljuje Plan rada Centra za obuku 2024.

Programi obuke koje sprovodi Centar za obuku

Stručno osposobljavanje iz domena
sigurnosti 
vazdušnog saobraćaja na aerodromu

 • PO putnika, ručnog i predatog prtljaga ;
 • PO tereta i pošte;
 • PO vazduhoplova;
 • Održavanje i pregled operativnih površina, objekata, instalacija, uređaja i opreme na aerodromu;
 • Spasilačko-vatrogasna zaštita na aerodromu;
 • Snabdijevanje vazduhoplova gorivom i mazivom;
 • Drugi poslovi pružanja usluga zemaljskog opsluživanja i samoopsluživanja;
 • Airside Safety Training (AST);
 • Airside Driver training (ADT);
 • Dangerous Goods Training (DGR);
 • Prihvat i otprema putnika sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (PRM).

Da saznate više informacija o ovom vidu obuke preuzmite ovaj dokument.

Obučavanje iz domena
bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

 

Centar za obuku takođe pruža obuku iz domena bezbijednosti civilnog vazduhoplovstva. Više informacija o modulima koje ova obuka obuhvata (Moduli od 1 do 7 i od 9 do 17) možete dobiti preuzimanjem ovog dokumenta.

Obavještenja

Sve aktivnosti Centra za obuku, odobrene su od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore. Sve osoblje Centra za obuku (instruktori, mentori, kao i rukovodilac) takođe su odobreni od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Rješenja o radu Centra se mogu preuzeti na sljedećim linkovima:

Rješenje 1

Broj: 02/2-348/22-94/13

Rješenje 2

Broj: 04/2-348/23-38/2

Rješenje 3

Broj: 02/2-348/22-94/8

Skip to content