Select Page

Aeroporti i Podgoricës ofron shërbime të pranimit dhe dërgimit të dërgesave të mallrave dhe postare të personave juridike dhe fizike në komunikacionin ndërkombëtar ajror. 

Kryhet përjashtimisht pranimi i dërgesave “të gatshme për transport” për të cilat duhet të plotësohen disa kushte të caktuara. 

Detyrë e dërguesit është që rregullisht të deklarojë përmbajtjen e dërgesës dh të përgatisin dokumentacionin përcjellës, posaçërisht nëse dërgesa përmban ndonjë materie të rrezikshme.

 

Kontakti

Tel: +382 20 444 296
E-mail: [email protected]
SITA adresa: TGDFFXH

Orari i punës është përshtatur me orarin e punës së Aeroportit.

Aeroporti Podgorica nuk mund të jetë përgjegjës nëse dërgesa Juaj nuk ngarkohet në avionin e planifikuar, në rast se:

 

  • nuk e respektoni kohën e sjelljes së dërgesës,
  • nuk i kryeni me kohë formalitetet doganore,
  • nuk e paraqitni dokumentacionin përcjellës të kompletuar për dërgesë,
  • dërgesa përmban sendet e ndaluara ose materitë e rrezikshme që nuk guxojnë të futen në avion,
  • dërgesa nuk është e paketuar dhe e shënuar në mënyrë të përshtatshme,
  • dokumentacioni përcjellës nuk i përshtatet sasisë dhe peshës së dërgesës, dhe/ose
  • dërgesa të jetë e refuzuar për ngarkim për shkak të arsyeve të kompanisë.

Magazinimi

Operimi dhe magazinimi i mallrave në komunikacionin e mbërritjes dhe nisjes kryhet në magazinën e mallrave dhe të doganës me sipërfaqe prej 305 m2, që ndodhet nën mbikëqyrjen e Stacionit doganor në Aeroportin Podgorica.

Për magazinim në dhomë për vendosje të mallrave që prishen nevojitet paralajmërimi dhe rezervimi.

Kafshët e gjalla, kufomat, materitë e rrezikshme, dërgesat me vlerë dhe dërgesat me mallra që mund të prishen (me regjim të temperaturës nën 2°C) nuk magazinohen në Aeroportin Podgorica, por në marrëveshje me personelin tonë sillen drejtpërdrejtë para kohës së planifikuar për ngritje të avionit, respektivisht në marrëveshje me Stacionin doganor, merren menjëherë pas mbërritjes së avionit. 

Sa i përket sjelljes së mallrave, duhet të respektohet koha e akorduar me personelin tonë, për arsye që deri në kohën e ngritjes së avionit të kryhen të gjitha aktivitetet e nevojshme: kontrolli i dokumentacionit përcjellës, shënimit dhe mënyrës së paketimit kontrolli i sigurisë, formalitetet doganore dhe të kryhet ngarkimi i dërgesës. 

Pajisjet brenda magazinës 

Dhoma

Përfshin dhomën për vendosje të mallrave që mund të prishen me regjim të temperaturës 2-8°C, me volum prej 11m³  dhe dimensione të grykës 195 cm x 95cm.

Lopatëza 

Për manipulim brenda magazinës së mallrave dhe të doganës, Aeroporti Podgorica disponon me dy lopatëza që mund të bartin deri në 200 kg.

Makinë për bartje 

Për manipulim brenda magazinës së mallrave dhe të doganës, Aeroporti Podgorica disponon me makinë për bartje me kapacitet deri në 3,5 tonë.

Stacioni doganor 

Në kuadër të magazinës së mallrave dhe të doganës punon edhe Stacioni i doganës. Zyrat e stacionit doganor ndodhen në kuadër të hangarit të magazinës së mallrave dhe të doganës i cili i takon zonës së pakontrolluar. 

Kërkesat për zhdoganim të mallrave palët i paraqesin personalisht ose përmes agjentit doganor, çdo ditë pune nga ora 7:00 deri në ora 15:00h. 

Agjentët doganor 

Aeroporti Podgorica,në pjesën e pranimit dhe dërgimit të dërgesave të mallrave dhe të postës bashkëpunon me shumë kompani që ofrojnë shërbimet e agjentëve doganorë dhe shërbimet e postës së shpejtë. 

KOMPANITË QË OFROJNË SHËRBIME TË POSTËS SË SHPEJTË DHE SHËRBIMET E AGJENTËVE DOGANORË

DHL

020 872 460

FEDEX

067 248 160

TNT

020 606 452

UPS

020 606 430

 

KOMPANITË QË OFROJNË SHËRBIME TË AGJENTËVE DOGANORË

ALIANCE

020 270 678, 069 021 481

ALPEX

069 234 751

ATLAN ŠPED

020 620 265

ČIKOM

020 207 150

ENES

020 656 554

EUROKONTAKT

067 225 854, 020 662 381

EUROLOGISTIC

067 330 355

EUROŠPED

069 063 540

FIG

020 623 077

HEMOMONT

020 235 162

IMEX

069 021 481, 020 601 765

INTER ŠPED

020 633 357, 069 324 000

JADROAGENT

020 622 555, 020 622 761

KAPITAL TRADE

020 658 620

KNJAZ

067 530 829, 020 658 450

MAREŠPED

069 811 436, 020 442 422

MD GROUP

067 212 112, 020 634 442

MONTEAGENT

067 644 000, 020 202 812

MONTEFARM

020 405 904

MONTIMPEX

020 620 304

ORION

020 634 970, 067 334 812

ŠPEDICIJA LJUBIŠA

069 013 070, 020 642 131

ŠPEDICIJA ŠĆEKIĆ

020 230 833, 069 815 710

TAN ŠPED

069 377 000

TEHNOŠPED

067 505 800

TERMOINZINjERING

020 208 260

TOMAL COM

020 650 970

TOTAL ŠPED

020 625 069

URION

020 290 520

VELETEX

020 872 841

 

KOMPANITË QË OFROJNË SHËRBIME TË AGJENTËVE DOGANORË PËR MATERITË TË RREZIKSHME

MONTENOMAX

020 606 000

BUSINESS MONTENEGRO

069 055 400

MILŠPED

068 821 006, 020 658 723

ZETATRANS

020 872 333, 069 571 690

INTERŠPED

069 324 000

AGENCIJA STEP

067 678 777

 

Skip to content