Select Page

Korrik 2013 - Aeroportet e Malit të Zi Sh.A.

Në seancë të datës 25 korrik 2013, Qeveria e Malit të Zi ka miratuar vendimin mbi themelimin e shoqërisë së aksionareve me një anëtar, “Aeroportet e Malit të Zi”, për veprimtari të shërbimit në komunikacionin ajror.

Emri i shoqërisë është: “Aeroportet e Malit të Zi”, shoqëria e aksionareve për veprimtari të shërbimit në komunikacionin ajror. Emri i shkurt i Shoqërisë është: “Aeroportet e Malit të Zi” Sh.A.

Selia e administratës së Shoqërisë është në Aeroportin e Podgoricës.

Organet e Shoqërisë janë:

  • Bordi i drejtuesve;
  • Drejtori ekzekutiv;
  • Sekretari.

Më datë 11 shkurt 2014 Shoqëria është regjistruar në Regjistrin qendror të subjekteve tregtare.

Skip to content