Select Page

1979. - Rikuperimi nga tërmeti dhe modernizimi

Aeroporti i Tivatit është zhvilluar deri në tërmetin katastrofik të vitit 1979, kur është dashtë të bëhet rindërtimi dhe modernizimi i objektit. Pranë terminalit të pasagjerëve hapësire prej 680 m2, nevojitej të  ndërtohet edhe një pavijon për nevoja të komunikacionit ndërkombëtar, të kryhet vendosja e shtresës së re të asfaltit në pistën për ulje dhe ngritje, dhe të rritet platforma e pranimit. Me zgjerim në tre pozicione për parkim, nga 70m në 91,5m dhe me lidhëzën “A” të zgjeruar nga 20m në 25m, u mundësua pranimi i avionëve me trup të gjerë. Maksimumin e vet në ish-RSFJ, ky aeroport e ka arrit në vitin 1987.

Në fund të vitit, më së shpeshti gjatë muajit dhjetor, gjatë harkut kohor 1970-1979 në Tivat janë organizuar Seminaret e fluturimit akrobatik për mësuesit e ardhshëm të fluturimit.

Skip to content