Select Page

Uslovi za ulazak u Crnu Goru

Neophodni uslovi za ulazak

Uslovi koji su neophodni da stranac ispunjava prilikom ulaska u Crnu Goru regulisani su zakonom o graničnoj kontroli.

Detaljna granična provjera

Detaljna granična provjera prilikom ulaska u Crnu Goru obuhvata provjeru:

 1. Uslova za ulazak stranaca propisanih posebnim zakonom
 2. Putnih isprava radi utvrđivanja znakova falsifikacije
 3. Ulaznih i izlaznih štambilja u putnim ispravama u cilju provjere prekoračenja trajanja odobrenog boravka
 4. Mjesta polaska i mjesta namjeravanog boravka i, po potrebi, odgovarajuće prateće isprave
 5. Potrebnih novčanih sredstava za vrijeme trajanja i svrhu namjeravanog boravka, za povratak u državu porijekla ili tranzit treće države u kojoj mu je zagarantovan prihvat ili da ta sredstva može zakonito steći
 6. Da lice, njegovo prevozno sredstvo i stvari koje nosi sa sobom neće ugroziti bezbjednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje.

Provjera iz stava 1 ovog člana podrazumjeva neposrednu provjeru podataka i upozorenja licima i stvarima iz odgovarajućih evidencija, kao i radnje koje treba preduzeti na osnovu tih upozorenja.

Zabrana Ulaska 

Strancu se neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru, ako:

 1. Upotrijebi tuđu, nevažeću odnosno lažnu putnu ili drugu ispravu
 2. Ne ispunjava uslove iz člana 11 ovog zakona
 3. To zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja
 4. Je u tranzitu preko teritorije Crne Gore, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu
 5. Je na snazi zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanja stranca iz zemlje, zaštitna mjera protjerivanja stranca sa teritorije Crne Gore ili mu je otkazan boravak
 6. Nema dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme boravka u Crnoj Gori i za povratak u državu iz koje je došao, ili za putovanje u treću državu.

Zabranu ulaska iz stava 1 ovog člana, strancu usmeno saopštava organ uprave nadležan za policijske poslove (policija).

O zabrani ulaska stranca u Crnu Goru policija vodi evidenciju.

Skip to content