Select Page

Aerodromske usluge

Usluga prihvata i otpreme vazduhoplova

 • Usaglašavanje reda letjenja sa vazdušnim operatorom;
 • Vođenje vazduhoplova po zemlji pri dolasku i odlasku po manevarskim površinama (ovu uslugu pruža Terminalna kontrola letjenja na Aerodromu Tivat);
 • Predvođenje vazduhoplova do parking pozicije, asistenciju pri parkiranju i startovanju motora (ručnim signalima) i postavljanje i uklanjanje podmetača ispod točkova vazduhoplova;
 • Obilježavanje vazduhoplova sigurnosnim konusima i/ili trakama za vrijeme opsluživanja;
 • Komunikaciju sa posadom vazduhoplova;
 • Dostava dokumentacije na let;
 • Izradu liste opterećenja i centraže vazduhoplova kroz HP DCS;
 • Utovar i istovar vazduhoplova, uključujući obezbjedjivanje i rukovanje opremom za utovar i istovar rasutog prtljaga i kontejnera;
 • Obezbjedjenje i rukovanje stepenicama za ukrcavanje i iskrcavanje putnika;
 • Prevoz putnika i posade (u lošim vremenskim uslovima) između vazduhoplova i putničkog terminala;
 • Obezbjedjenje i rukovanje  opremom za startovanje motora vazduhoplova;
 • Pretovar hrane i pića iz bagažnika u kabinu vazduhoplova;
 • Pražnjenje, ispiranje toaleta i dopuna tehničke vode;
 • Čišćenje putničke i pilotske kabine;
 • Slanje operativnih poruka o polijetanju, slijetanju i opterećenju vazduhoplova.

Prihvat i otprema putnika

Usluga prihvata i otpreme putnika koju pruža Aerodrom Tivat obuhvata:

 • provjeru putnih dokumenata;
 • registraciju putnika i njihovog ručnog prtljaga kroz HP DCS;
 • obezbjeđenje opreme i transport prtljaga do sortirnice;
 • informisanje putnika o redu letjenja avio-prevozioca, vremenu za pristupanje bezbjednosnoj, pasoškoj i carinskoj kontroli, i o vremenu ukrcavanja na vazduhoplov;
 • asistenciju transfernim putnicima;
 • asistenciju putnicima sa posebnim potrebama, nepraćenoj djeci, putnicima na nosilima i VIP putnicima;
 • slanje operativnih poruka o putnicima na letu i posebnim zahtjevima.

Prihvat i otprema prtljaga

Usluga prihvata i otpreme prtljaga, koju pruža Aerodrom Tivat, obuhvata:

 • prihvat prtljaga u sortirnicu;
 • razvrstavanje prtljaga;
 • utvrđivanje težine prtljaga na kolicima;
 • obezbjedjenje i rukovanje opremom za transport prljaga;
 • transport prtljaga od sortirnice do vazduhoplova i od vazduhoplova do prostora za preuzimanje prtljaga;
 • traganje za zagubljenim prtljagom kroz sistem World Tracer;
 • sačinjavenje zapisnika o neprispjelom i oštećenom prtljagu;
 • obavještavanje putnika o prispijeću pronađenog prtljaga, kao i utovar prtljaga;
 • slanje operativnih poruka sa podacima o prtljagu.

Prihvat i otprema tereta i pošte

Usluga prihvata i otpreme tereta i pošte, koju pruža Aerodrom Tivat, obuhvata:

 • obezbjeđenje i rukovanje opremom za transport tereta i pošte;
 • transport tereta i pošte od vazduhoplova do robno-carinskog magacina i obratno;
 • manipulaciju sa izvoznim, uvoznim i transfernim teretom i poštom u robno-carinskom magacinu;
 • prihvat tereta i pošte na prevoz;
 • izradu ček liste za prihvat opasnih materija na let;
 • izradu kargo manifesta;
 • obavještavanje primaoca o prispijeću robe;
 • slanje operativnih poruka sa podacima o teretu i pošti.

Bezbjednosna kontrola

Usluga bezbjedonosne kontrole koju vrši Aerodrom Tivat obuhvata:

 • kontrolu putnika i ručnog prtljaga;
 • kontrolu odvojenog i nepraćenog prtljaga;
 • kontrolu robe i pošte;
 • uparivanje putnika sa putnim dokumentom i kuponom za ukrcavanje na vazduhoplov;
 • uparivanje putnika i predatog prtljaga.

Snabdijevanje vazduhoplova gorivom

Usluga snabdijevanja vazduhoplova gorivom koju na Aerodromu Tivat pruža, po osnovu koncesije, ovlašćeni snabdjevač – firma Jugopetrol AD Kotor, obuhvata:

 • komunikaciju sa posadom vazduhoplova;
 • obezbjedjenje opreme za skladištenje goriva, uključujući kontrolu kvaliteta;
 • obezbjeđenje i rukovanje opremom za dopremanje i punjenje vazduhoplova gorivom;
 • pripremanje i sprovođenje postupka punjenja vazduhoplova gorivom, uključujući kontrolu količine isporučenog goriva.

Vrste goriva: AVGAS 100LL i  JET A1.

Snabdijevanje vazduhoplova hranom i pićem

Usluga snabdijevanja vazduhoplova hranom i pićem koju na aerodromu Tivat , po osnovu koncesije, pruža ovlašćeni snabdjevač obuhvata:

 • komunikaciju sa poručiocem i posadom vazduhoplova;
 • skladištenje hrane i pića uz obezbjeđenje potrebnog temperaturnog režima;
 • obezbjeđenje i rukovanje opremom za pripremu i dostavu hrane;
 • pripremanje hrane po naruđbini;
 • snabdijevanje namirnicama;
 • dopremanje hrane i pića do vazduhoplova;
 • utovar i istovar hrane i pića u/iz vazduhoplova;
 • preuzimanje, pranje i dostavljanje čistog posuđa na vazduhoplov;

Napomena: Pružanje, gore navedenih, usluga snabdijevanja vazduhoplova hranom i pićem od bilo kog drugog neovlašćenog snabdjevača ili lica (uključujući posadu i putnike),  nije dozvoljena i biće strogo sankcionisana.

Za više informacija po pitanju svih navedenih usluga ili dodatnih usluga na zahtjev, stojimo vam na raspolaganju.

Cjenovnik aerodromskih usluga Aerodroma Crna Gora

Detaljne informacije o cijenama usluga za privatne i poslovne korisnike na Aerodromima Podgorica i Tivat možete naći u okviru našeg zvaničnog cjenovnika.

Cjenovnik zakupa prostora i zemljišta na Aerodromu Podgorica i Tivat

Detaljne informacije o cijenama zakupa zemljišta na Aerodromima Podgorica i Tivat možete naći u okviru našeg zvaničnog cjenovnika.

Odluka za izmjenu cjenovne politike za parking i naknada za korišćenje Biznis salona u Tivtu
Preuzmite ovdje

Skip to content