Select Page

Drejtoria e Aeroporteve të Malit të Zi

Në seancë të mbajtur më datë 25 korrik 2013 Qeveria e Malit të Zi ka marrë vendim mbi themelimin e shoqërisë aksionare me një anëtar për shërbime në komunikacionin ajror, “Aeroportet e Malit të Zi”. Kjo shoqëri u@është regjistruar në Regjistrin qendror të subjekteve tregtare më datë 11 shkurt 2014.

  • Emri i shoqërisë: „Aeroportet e Malit të Zi” shoqëri aksionare për shërbime në komunikacionin ajror.
  • Emri i shkurt i shoqërisë: „ Aeroportet e Malit të Zi” SH.A.
    Selia e drejtorisë së shoqërisë është në Aeroportin e Podgoricës.

Forma e kontaktit

8 + 14 =

Q

Forma e kontaktit

13 + 4 =

Q

Forma e kontaktit

9 + 6 =

Q

Forma e kontaktit

3 + 1 =

Q

Forma e kontaktit

4 + 4 =

Q

Forma e kontaktit

12 + 13 =

Q

Forma e kontaktit

4 + 1 =

Q

Forma e kontaktit

3 + 7 =

Q

Forma e kontaktit

13 + 6 =

Q

Drejtoria e kompanisë:

Prof. dr Eldin Dobardžić

Prof. dr Eldin Dobardžić

Kryetar i Bordit të Drejtorëve të ACG

Slavko Vukčević

Slavko Vukčević

anëtar i Bordit të Drejtorëve të ACG

Momčilo Martinović

Momčilo Martinović

anëtar i Bordit të Drejtorëve të ACG

Kemal Purišić

Kemal Purišić

anëtar i Bordit të Drejtorëve të ACG

Nebojša Đoković

Nebojša Đoković

anëtar i Bordit të Drejtorëve të ACG

Vladan Drašković

Vladan Drašković

Drejtori Ekzekutiv i Aeroportit të Malit të Zi

mr Petar Radulović

mr Petar Radulović

Zëvendës Drejtori Ekzekutiv i Aeroportit të Malit të Zi

Drejtorët e aeroporteve:

Dragan Milanović

Dragan Milanović

Drejtor i Aeroportit Podgorica

Vladimir Praščević

Vladimir Praščević

Drejtori i Aeroportit të Tivat

Skip to content