Select Page

„Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, Poštanski fah 202, (020/444-287) raspisuju OTVORENI JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog/e direktora/ice „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica na određeno vrijeme do 4 (četiri) godine.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

 • visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII-1 stepen stručne spreme);
 • da ima 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima upravljanja;
 • znanje Engleskog jezika – srednji nivo.

Poželjno je da kandidat posjeduje iskustvo iz oblasti vazdušnog saobraćaja, ekonomije ili poslovnog upravljanja i da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Kandidat koji se prijavljuje za Javni konkurs za Izvršnog/u direktora/icu je dužan dostaviti i sledeće dokaze:

 • prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu);
 • diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom;
 • radnu biografiju – CV;
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima upravljanja;
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa;
 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa.

Pravo prijavljivanja na ovaj Konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom. Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom „Za otvoreni Javni konkurs za izbor Izvršnog/e direktora/ice Aerodromi Crne Gore AD“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Skip to content