Select Page

Za razliku od pređašnjeg menadžmenta Aerodroma Crne Gore koji je dobio kritike Državne revizorske institucije, između ostalog, i zbog činjenice da ovo privredno društvo nije formiralo revizorski odbor, informišemo javnost da je ta zakonska obaveza sad ispunjena.

Na osnovu internih i zakonskih propisa Odbor direktora Aerodroma Crne Gore je, na osnovu saglasnosti Ministarstva za kapitalne investicije, 16. aprila 2021. godine donio Odluku o imenovanju Revizorskog odbora Društva i utvrđivanju naknade za rad.

U odboru su tri člana koja su imenovana na period od dvije godine. Donešen je Poslovnik o radu, a predsjednik ima obavezu da izvještava Odbor direktora.

„Ovo je još jedna prilika da obavijestimo javnost da transparentnost mora da bude okosnica rada Aerodroma Crne Gore. Uloga revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom je neprikosnoveno značajna s obzirom na to da to tijelo treba da prati postupak finansijskog izvještavanja, efektivnosti interne kontrole i interne revizije i prati eksternu reviziju. Od ovog organa očekujem konkretne rezultate i značajan doprinos unapređenju kvaliteta funkcionisanja Aerodroma Crne Gore“, naglasio je izvršni direktor, Goran Jandreoski.

Skip to content